Veileder: 3D-leveranse planforslag v. 1.0

Veileder: 3D-leveranse planforslag

Veilederen supplerer krav som fremgår av Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag.

1.   Filformat: DWG med 3D volum og IFC

         3D-modellen skal leveres i DWG eventuelt også i IFC-format.

o   DWG-filen skal brukes til å importere modellen inn i Bergen kommunes 3D-webkart i ArcGIS Online via ArcGIS Pro. DWG er et greit konverteringsformat mellom CAD og GIS.

o   IFC-filen skal brukes til Spacemaker-analyser, da Bergen kommune har begynt ta i bruk dette programmet i saksbehandlingen av private planforslag. Bruk av IFC avtales med saksbehandler.

o   Under finner du nærmere veiledning til eksporten av disse filene.

         Dersom modellen er produsert i Revit, kan vi eventuelt ta imot en Revit-fil i henhold til kravene i punkt 2, 4, 5 og 6 under, dersom det er utfordringer med å eksportere til DWG. Avklar i så fall dette med saksbehandler.

2.   Koordinatsystem: EUREF89 UTM32

Modellen skal være georeferert, altså flyttet til riktige x/y-koordinater i UTM32. I en overgangsfase kan kommunen godta at modellen leveres på null-koordinaten dersom det skulle oppstå problemer med georefereringen. I så tilfelle må offset-punkt og offset-koordinater (x/y) i UTM32 oppgis. Vis offset-punktet i kartutsnitt.

3.   Units: meter

OBS! ikke millimeter. Dette gjelder for DWG-filen. I eksporten av modeller til DWG kan det være fort gjort å velge feil units. I Archicad må man passe på å huke av for units «meter» i eksportdialogen. Programmet skal fint kunne klare å eksportere en modell bygget i millimeter til en DWG-fil i meter.

4.   Innhold i modellen

Filen skal kun inkludere bygg og terreng innenfor planavgrensningen, ikke omkringliggende landskap og nabobebyggelse. Dette fordi den skal settes inn i kommunens eksisterende 3D-modell og filen bør ikke være større enn nødvendig.

 

Terrenget skal ligge i et separat lag/layer fra byggvolumene, slik at det enkelt kan skrus av ved behov.

5.   Detaljeringsgrad

Modellen skal leveres med en detaljeringsgrad tilsvarende CityGML LOD2-nivå inkludert etasjeskiller. Dette betyr kort fortalt enkle volum med grov takform. Se nærmere beskrivelse under.


 

Beskrivelse av LOD-nivåene

                LOD0 tilsvarer byggets fotavtrykk.

LOD1 tilsvarer grove bygningsvolum/ mulighetsrom. Det er i utgangspunktet kun et fotavtrykk trukket opp til en angitt høyde.

LOD2 er en forenklet byggmodell med forenklet takform. Bergen kommune krever i tillegg at volumet skal vise etasjeinndeling.

LOD3 er en arkitektonisk detaljert modell med f.eks. vinduer, balkonger og arker.

LOD4 kompletterer LOD3 med innendørs møblering og planløsning. 

Figur 1: De fem LOD-nivåene i CityGML 2.0.       

 

Mulig fleksibilitet i detaljering i ulike deler av planprosessen:

         LOD1 til oppstartsmøte

         LOD2 til 1.gangs behandling

         LOD3 til 2.gangs behandling

         LOD4 til Byggesak (ev.)

Det er ikke krav om at de andre detaljeringsnivåene skal følges i ulike faser av planprosessen, men dette er ment som en pekepinn på hvilken detaljeringsgrad PBE vurderer at kan være hensiktsmessig i ulike deler av planprosessen. 

Nivå LOD2 er hovedregel for leveranser i henhold til kravspesifikasjonen.

Tanken er at det skal være noe rom for fleksibilitet, men at modellen ikke bør ha detaljer som ikke lar seg sikre i planbestemmelser eller formingsveileder. Det bør ikke jobbes mye med fasadedetaljering på et tidspunkt hvor plangrepet fortsatt diskuteres.

6.   Fargelegging av arealformål i DWG-filen

Ved offentlig ettersyn kan modellen gjøres tilgjengelig i en offentlig tilgjengelig innsynsløsning. Da vil det å fargelegge modellen basert på arealformål, som i bildet under, gjøre det langt enklere å formidle planforslaget til ulike interessenter.

 

Hver arealbruk skal derfor lagres som eget lag/layer i DWG-en. F.eks. lagres alle boligetasjer i samme lag.

Arealbruk angis med fargekode for følgende arealformål:

       Gul – Bolig

       Blå – Næring

       Rød – Offentlige bygg/tjenester

       Grønn – Privat/felles uteoppholdsareal

       Rosa – Offentlig uterom

 

Dersom modellen inneholder annen arealbruk, som er viktig å markere og som ikke passer inn i noen av disse kategoriene, legges disse inn i egne lag med beskrivende lagnavn.

 

        Figur 2: Eksempel på ønsket visning av arealbruk i modellen

7.   IFC-fil til Spacemaker

         IFC-filen kan maks være 30 MB, Ut over dette er kravene til georeferering (punkt 2), innhold (punkt 4) og detaljeringsgrad (punkt 5) tilsvarende som for DWG-filen.  Det er imidlertid ikke et problem at IFC-filen har millimeter som units.

         For at importen til Spacemaker skal gå knirkefritt fungerer det best med LOD2, heller enn LOD3. Altså at man ikke har svært detaljerte bygningskropper med mange objekter. Enkle volum lar seg konvertere til Spacemaker-format, slik at det er mulig å kjøre alle analyser og editere modellen.

         Fargelegging av modellen i IFC lar seg kun gjøre dersom det er mulig å konvertere filen til Spacemaker-format, altså LOD2 eller (LOD1). Da bør hver etasje helst være formet som ett volum/objekt.