Bruk av tittelfelt-/tegnforklaringsmaler i Bergen kommune v. 1.0

1. Hensikt og målgruppe

Målgruppen er de som utarbeider reguleringplaner som skal vedtas av Bergen kommune. Veilederen gir en forklaring på hvordan de ulike malene skal benyttes. 

Malene finner du her

 

2. Omfang

Dokumentet inneholder veileder for mal for:

 

3. Mal ved ny detalj- og områderegulering

4601_tittelf_tegnforkl_detaljreg_acad2018

Malen skal brukes ved utarbeidelse av ny detaljreguleringsplan. Malen benyttes uavhengig av om planprosessen er offentlig eller privat.

Saksnummer, arealplan-ID og planbetegnelse tildeles av Plan- og bygningsetaten.

 

4601_tittelf_tegnforkl_områdereg_acad2018

Malen skal brukes ved utarbeidelse av ny områdereguleringsplan.

Saksnummer, arealplan-ID og planbetegnelse tildeles av Plan- og bygningsetaten.

 

4. Maler ved endring etter forenklet behandling; når «morplan» er hjemlet i pbl2008

Det finnes to alternative maler for endring av planer vedtatt med hjemmel i pbl2008.

Alternativ 1 skal brukes når endringsvedtaket gjennomføres før kunngjøring av morplanens vedtak.

Når endringsprosess gjennomføres på et senere tidspunkt, må det vurderes om det er alternativ 1 eller alternativ 2 som er mest hensiktsmessig å benytte. Vurderingskriterier: planens størrelse, alder, om deler av planområdet allerede er realisert, og om endringen påvirker hele planområdet eller kun et lite område av planen.

 

Alternativ 1

4601_tittelf_tegnforkl_endr forenklet beh_plan tegnes på nytt_acad2018

Malen brukes når hele (gjeldende) planområde tas med inn i det nye plankartet. Det opprinnelige plankartet erstattes i sin helhet av endringens plankart.

Det tildeles ikke ny arealplan-ID eller ny planbetegnelse. Tittelfeltet vil være likt som for morplanen. Den eneste forskjellen er at det legges til en ny linje i saksgangsfeltet, med opplys ninger om endringens saksnummer, vedtak og tilhørende kart/bestemmelsesdatoer. I tillegg legges det til ny linje for kunngjøring av planvedtaket.

 

Alternativ 2

4601_tittelf_tegnforkl_endr forenklet beh_i deler av plan_acad2018

Malen brukes når plankartet kun inkluderer den delen av planområdet som endres. I plankartet bør alle arealformål som berøres av endringen tas med i sin helhet. Plangrense, RpGrense, tegnes kun dersom planens "reelle" yttergrense inngår i endringsforslaget.

Saksnummer tildeles av Plan- og bygningsetaten. Det skal ikke tildeles ny arealplan-ID og planbetegnelse, disse hentes fra morplanen.

 

5. Mal for forenklet behandling; når morplan er hjemlet i eldre lovverk (pbl1985 og eldre)

4601_tittelf_tegnforkl_endr_morplan_pbl1985_acad2018

Reguleringsplaner med hjemmel i pbl 1985 eller eldre lover bør ikke endres, men erstattes av ny plan, jf. retningslinje til KPA § 2. Denne malen skal brukes når det unntaksvis åpnes opp for en slik endringsprosess.

Saksnummer, ny arealplan-ID og planbetegnelse tildeles av Bergen kommune ved plan- og bygningsetaten.

Det er mulig å inkludere hele, eller bare deler av, morplanens gjeldende planområde. Alle formål som berøres av endring bør tas med i sin helhet. Tegnereglene i gjeldende plan- og bygningslov (pbl 2008) benyttes.